Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów (odbiorców usług)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOLTAN SPORT PIOTR HOŁOWNIA, 16-300 Augustów, ul. Młodości 5B,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nie powołano

3) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji  zamówienia i sprzedaży naszych wyrobów i usług, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zamówienia i sprzedaży naszych wyrobów i usług, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5) Państwa dane mogę być wykorzystane do wystawienia dokumentu księgowego, podstawa prawna: Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221).

6) Państwa dane osobowe pozyskane do celów wystawienia dokumentu księgowego będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat po zamknięciu roku finansowego.

7) Państwa dane osobowe pozyskane do celów realizacji zamówienia i sprzedaży naszych wyrobów i usług  m.in. w celu skontaktowania się w sprawach związanych w realizacją zamówienia i sprzedaży naszych wyrobów i usług  zostaną zlikwidowane po zakończeniu prac.

8) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9) Przysługuje Państwu prawo przeniesienia danych do innego Administratora.

10) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Firmę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11) Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji zamówienia i sprzedaży naszych wyrobów i usług, zawarcia umowy lub wystawienia dokumentu księgowego.  Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy, wystawienia tego dokumentu lub skontaktowania się z Państwem.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji Część informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOLTAN SPORT PIOTR HOŁOWNIA, 16-300 Augustów, ul. Młodości 5B,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nie powołano,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOLTAN SPORT PIOTR HOŁOWNIA, 16-300 Augustów, ul. Młodości 5B

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nie powołano

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

Klauzula zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter)

„Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Psychologiczno-Pedagogiczna 44, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez (nazwa podmiotu)

 

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOLTAN SPORT PIOTR HOŁOWNIA, 16-300 Augustów, ul. Młodości 5B

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nie powołano,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Klauzula informacyjna dla dostawców (towarów i usług)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOLTAN SPORT PIOTR HOŁOWNIA, 16-300 Augustów, ul. Młodości 5B;

2) inspektora Ochrony Danych Osobowych - nie powołano;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz naszych Dostawców (uzasadniony interes Administratora polega na możliwości realizacji czynności przedumownych poprzez współdziałanie osób działających w imieniu lub na rzecz obu stron). Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz naszych Dostawców (uzasadniony interes Administratora polega na możliwości realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy z Dostawcą poprzez współdziałanie pracowników obu stron). Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości kontaktu z osobą działającą w imieniu lub na rzecz Dostawcy w sprawach związanych ze współpracą biznesową. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwe przepisy nakładające na Administratora obowiązki rozliczenia należności publicznoprawnych, w tym przepisy podatkowe. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwe przepisy Ustawy o rachunkowości. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes w postaci zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie placówki Administratora.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: W stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze - przez czas współpracy biznesowej. W stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz naszego Dostawcy – do czasu uwzględnienia przez Administratora umotywowanego sprzeciwu, nie dłużej niż przez czas współpracy biznesowej Administratora z Dostawcą. W stosunku do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze - przez czas współpracy biznesowej. W stosunku do osób działających w imieniu lub na rzecz naszych Dostawców – do czasu uwzględnienia przez Administratora umotywowanego sprzeciwu, nie dłużej niż przez czas współpracy biznesowej Administratora z Dostawcą. Do czasu uwzględnienia przez Administratora umotywowanego sprzeciwu, nie dłużej niż przez czas współpracy biznesowej Administratora z Dostawcą. Do czasu upływu 90 dni od dnia zakończenia okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących Administratora i Dostawcę. Przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych, w tym obowiązku podatkowego, złożenia odpowiednich deklaracji oraz ich weryfikacji przez organy administracji skarbowej. Przechowanie przez okresy wymagane przez Ustawę o rachunkowości - co do zasady przez 5 lat liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą. Dane osobowe inne niż utrwalone na nagraniach monitoringu przechowywane są nie dłużej niż przez 3 lata od dnia rejestracji wejścia danej osoby na teren zakładu. Wizerunek i inne dane utrwalone na nagraniach monitoringu - do 3 miesięcy od dnia rejestracji wizerunku przez monitoring wizyjny.

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o działalności gospodarczej związanym ze sprzedażą towarów i usług. Odmowa podania określonych danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji umowy (zakupu towarów i usług).; 7. posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

pixel